طرح اين گفتارها و پيش برد اين کنش های اجتماعی بی شک و بيش از پيش به گره خوردن خواست "برابری" و"آزادی" خواهد انجاميد. به جرات می توان گفت که در ايران امروز ، جنبش زنان در توازی و تلاقی با ديگر جنبشهای اجتماعی آزادی خواهانه و حق طلبانه، در مرکز مبارزه برای دمکراسی قرار گرفته است .

 با گرد آوردن زنان و مردانی با عقايد و افکار گوناگون در دفاع از خواست برابری، جنبش زنان در ايران کارزاری
فرهنگی ـ اجتماعی بر پا کرده که تمامی عرصههای قدرت را به پرسش می کشد. چرا که مناسبات ميان جنسها امری
اجتماعی ، سياسی و فرهنگی است که همه دامنههای زندگی را از خصوصی ترين تا عمومی ترين آن در بر میگيرد.
از همين رو، همياری در مبارزه برای حقوق زنان هريک از آحاد جامعه را به بازنگری در همه مسائل شخصی و اجتماعی و سياسی دعوت می کند.
امروز در ايران، " بد حجابی" محمل تهاجم روزمره نيروهای حکومتی به زنانی است که به الگوی ايدولوژيک نظام
اسلام گرا "نه" می گويند. در همين حال و به واسطه اين تعرضات، حاکمان حضور نيرو های سرکوبگر را در فضای
جامعه توجيه و تحکيم می کنند و ترس می پراکنند. اجبار "حجاب " زنان که نماد انقياد آنان است، بدل به ابزاری برای

گسترش سرکوب در همه سطوح جامعه شده است.

به واقع موقعيت زنان آينه ای است تمام نما در برابر جامعه که چهره واقعی قدرت مسلط را به وضوح نشان می دهد
و رويکرد فمينيستی با روشنگری در باره مناسبات جنسيتی پيچيدگی روابط قدرت را در سطوح گوناگون زندگی
اجتماعی آشکار می کند. نمی شود انديشه و عمل فمينيستی را در چهار چوب يک حزب يا سازمان سياسی محدود کرد
 و درهمين حال نمی توان انکار کرد که منافع سياسی و گروهی نيز در اين ميانه به تقابل برمی خيزند. امری که توجه
به آن در موضع گيری نسبت به گفتارها و کردارهائی که داعيه دفاع از جنبش زنان را در سر دارند، حياتی است.
بی گمان در ميانه کارزارهایی که زنان پيشرو ايران بر پا کرده اند اين داعيهها نيز به آزمون گزارده می شوند و بی
ترديد میتوان گفت که موضع گيری افراد و گروه ها نسبت به آزادی و برابری زنان نشان دهنده درجه پيگيری اينان در
خواست آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است.

در چنين شرايط خطيری، ما جمعی از زنان ايرانی در خارج از کشور، که سال هاست برای اعتلای موقعيت زنان مبارزه می کنيم، بر آن شده ايم که در عين حفظ استقلال نظری خود، قدم های هماهنگی برای حمايت هر چه مؤثرتر از اهداف برابری خواهانه جنبش زنان در ايران برداريم. ما در طول اين سالها، علی رغم تنوع عقايد و داشتن ديد گاههای نظری و سياسی متفاوت، در عين نه گفتن به " فمينيسم اسلامی" از ضرورت مبارزه مستقل زنان برای احقاق حقوق برابر و کسب آزادی سخن گفته و برای آن تلاش کرده ايم .

اقدام همگام امروزين ما بر پايه حداقلهای مشترک زير صورت گرفته و ادامه خواهد يافت :

١ـ درک ضرورت حمايت فعال از جنبش زنان در ايران، که با خواست "برابری" در جهت لغو تمامی تبعيضات جنسی با مراجعه به ميثاق های بين الملی ضامن حقوق بشر و آزادی زنان گام برمیدارد.٢ـ اعتقاد مشترک به اين امر که خواست زنان برای آزادی و برابری را با هيچ توجيه و تفسير از جمله رعايت هويت های قومی، مذهبی و ملی نمی توان محدود کرد. از هم اين رو است که "فمينيسم اسلامی" و" حقوق بشر اسلامی" راه به آزادی و برابری نخواهد برد. حال آنکه همياری اشخاص باورمند به مذاهب گوناگون و يا بی هيچ باور مذهبی در دفاع از ارزشهای جهان روای حقوق بشر و آزادی و برابری زنان راه تحقق بهروزی فرد و جامعه را هموار خواهد ساخت.

 
٣- تلاش در اين جهت که طرح خواسته  "برابری" با خواست " آزادی" گره خورده و زمينه هر چه گسترده شدن

جنبش زنان را دراتحاد با ديگر جنبشهای حق طلبانه و دمکراتيک فراهم کند .

٤- يقين مشترک به مبارزه با اجبار " حجاب" که نماد انقياد زنان است و ابزار تثبيت تبعيض جنسيتی.٥- نظر به اين که دامنه گيری سرکوب می تواند جنبش زنان را به رکود بکشاند و ما در خارج از کشور بااستفاده از امکان آزادی بيان می توانيم، در عين مشارکت در نقد و حفظ استقلال نظری، در حمايت از مبارزه فمينيستی در ايران نقشی ضروری ايفا کنيم.

با توجه به اين حداقل های مشترک و با رعايت آنها، ما افراد اين شبکه، در شهرهای اروپا و آمريکای شمالی به طرح و اجرای اقدامات گوناگون در جهت حمايت فعال از جنبش زنان در ايران دست خواهیم زد. ما از تمامی زنانی که در اين نقطه نظرات خود را با ما شريک میدانند و به ضرورت اين کنش حمايتی در موقعيت خطير کنونی اعتقاد دارند، صميمانه دعوت میکنيم به اين اقدام بپيوندند.

" شبکه بینالمللی همبستگی با مبارزات زنان ايران "

دعوت کنندگان :١- پروین ابراهیم زاده - آلمان
٢- نگار آزموده - کانادا
٣- لیلا اصلانی - آلمان
٤- سیمین افشار - آلمان
٥- الهه امانی - آمریکا
٦- ایراندخت انصاری - فرانسه
٧- فریماه ایجادی - فرانسه
٨- شعله ایرانی - سوئد
٩- آنا آسیه پاک - فرانسه
١٠- مهشید پگاهی سینا - آلمان
١١- کتایون پیرداوری - آلمان
١٢- پروین ثقفی - آلمان
١٣- میهن جزنی - فرانسه
١٤- عاطفه جعفری - آلمان
١٥- گلرخ جهانگیری - آلمان
١٦- قدسی حجازی - آلمان
١٧- مهوش دالائی - آلمان
١٨- هایده درآگاهی - سوئد
١٩- یاسمن درویش - اطریش
٢٠- مهشید راستی - سوئد
٢١- میهن روستا - آلمان
٢٢- پروانه زرگر- آلمان
٢٣- پروانه سپهر- انگلستان
٢٤- سعیده سعادت - آلمان
٢٥- گیتی سلامی - آلمان
٢٦- شهلا شفیق - فرانسه
٢٧- نسرین صادقی - آلمان
٢٨- الهه صدر- آلمان
٢٩- ژاله طالب حریری - آلمان
٣٠- شهلا عبقری - آمریکا
٣١- گیتی عدالتی - آلمان
٣٢- مریم عظیمی - آلمان
٣٣- شهلا فیضی - آلمان
٣٤- منیره کاظمی - آلمان
٣٥- فاطمه کبیری - آلمان
٣٦- نرگس کرمانشاهی - کانادا
٣٧- سیما محضری - آلمان
٣٨- اکرم موسوی - آلمان
٣٩- سهیلا میرزایی - آلمان
٤٠- ناهید نصرت - آلمان
٤١- مریم نوری - آلمان
٤٢- حمیلا نیسگیلی - آلمان

آدرس تماس: iran.women.solidarity@googlemail.com