امروز، پس از بيست وهفت سال تجربهی پر فراز و نشيب، جنبش احقاق حقوق زنان در ايران، با مراجعه به ميثاقهای بين المللی برای طرح شعار" برابری" و اعلام ضرورت " لغو تمام قوانين تبعيض آميز" قدم به ميدان چالشی سرنوشت ساز نهاده است. در اين چشم انداز، مبارزات زنان پيشرو در ايجاد مراکز فرهنگی، اقدامات گروهی و بر پائی کارزارهای اعتراضی متعدد از جمله کمپینهای " يک ميليون امضا " و " علیه سنگسار" تلاشهائی به غايت اميد آفرين است.

Lire la suite